GÓI GIẢI PHÁP | MÁY BÁN HÀNG | PHẦN MỀM NHÀ HÀNG | PHẦN MỀM BÁN HÀNG | PHẦN MỀM DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ HỆ THỐNG | KHÁCH HÀNG

MÔ HÌNH VẬN HÀNH

7/19/2016 11:50:43 AM

Một xã hội năng động luôn đa dạng sức sáng tạo với đủ loại mô hình kinh doanh. Mô hình Takeaway, Fastfood, Foodcourt...bên cạnh mô hình truyền thống tạo nên một bức tranh sinh động. Một hệ thống phần mềm cần đáp ứng tính linh hoạt của các mô hình cũng như vẫn giữ nguyên vẹn tính đơn giản, dễ sử dụng. Đó là một thách thức.


GÓI GIẢI PHÁP | MÁY BÁN HÀNG | PHẦN MỀM NHÀ HÀNG | PHẦN MỀM BÁN HÀNG | PHẦN MỀM DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ HỆ THỐNG | KHÁCH HÀNG

MÔ HÌNH VẬN HÀNH

7/19/2016 11:50:43 AM

Một xã hội năng động luôn đa dạng sức sáng tạo với đủ loại mô hình kinh doanh. Mô hình Takeaway, Fastfood, Foodcourt...bên cạnh mô hình truyền thống tạo nên một bức tranh sinh động. Một hệ thống phần mềm cần đáp ứng tính linh hoạt của các mô hình cũng như vẫn giữ nguyên vẹn tính đơn giản, dễ sử dụng. Đó là một thách thức.


     Live Chat